/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Tuesday, January 14, 2014

.

အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ (၅၉) (စ) - လုံး၀မျပင္ရ — ရႈေထာင့္ သုံးမ်ိဳး ( ေပးစာ)အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ (၅၉) (စ)သည္ ဤကဲ့သို ့အခိုင္အမာဆိုထား၏...


“မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ မိဘ တစ္ပါးပါးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ တရား ၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ထို တရား၀င္ သားသမီးတစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း ေသာ္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ ေက်းဇူး သစၥာေတာ္ကို ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ႐ိုေသသူ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရ၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္သူေသာ္ လည္းေကာင္း၊ တိုင္းတစ္ပါး၏ ႏိုင္ငံသားေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ခံစားရေသာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကို ခံစားနိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ”။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေသာ အေျခခံ ဥပေဒကို မူအားျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ေတြ ့အားျဖင့္ ထင္တိုင္း ခရီးမေရာက္ႏိုင္သည္ကို ျပည္သူအမ်ားက၊ အထူးသျဖင့္ NLD ပါတီက သတိထားမိလာသည္။ ျပင္ဆင္လိုသည့္ (ျပင္ဆင္ သင့္ျခင္း ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည့္) ဥပေဒမ်ား ရွိရာတြင၊္ အထက္ပါ အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ (၅၉) (စ) အေၾကာင္းကို ပုဂၢလိက စာနယ္ ဇင္း အခ်ိဳ ့တြင္ အေျပာမ်ား၊ အေရးမ်ားလ်က္ ရွိသည္ကို ေတြ ့ရ၏။ ထို ပုဒ္မ (၅၉) (စ)ကို အဘယ့္ေၾကာင့္ ျပင္ဆင္လိုပါသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းကို NLD ပါတီ၏ ဆႏၵအရ အလြယ္ဆုံး၊ အရွင္းဆုံး (အရိုးဆုံးေတာ့ မဟုတ္) ေျဖဆိုရပါလ်င္ ေဒၚစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေစလို ေသာေၾကာင့္ဟုပင္ ျဖစ္မည္။ ထိုဆႏၵသည္ မည္မွ် လက္ေတြ ့က်၊ မက်ကို အနညး္ဆုံး ရႈေထာင့္ သုံးမ်ိဳး (သို ့မဟုတ္) သုံးဘက္ျမင္ျဖင့္ တင္ျပပါမည္။ ထိုသုံးဘက္ျမင္ သို ့မဟုတ္ ရႈေထာင့္ သုံးမ်ိဳးမွာ...

၁။ အမ်ိဳးသားေရး (သို ့) မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အျမင္ (Patriotic Perspective)

၂။ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈအျမင္ (Religio-cultural Perspective)

၃။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ အျမင္တို ့ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ (Sovereign Perspective)

ထိုအျမင္ သုံးမ်ိဳးသည္ စာေရးသူတို ့ ေခတၱ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ရွိ၏။ ထိုသုံးမ်ဳိးကို ဆန္ ့က်င္၊ လြန္ဆန္ျပီး ႏိုင္ငံေရးလုပ္လွ်င္ မေအာင္ျမင္၊ က်ဆုံး၏။ အမ်ိဳးသား သစၥာေဖာက္ဟုလည္း ကင္ပြန္းတပ္ ေခၚၾက၏။ ျမန္မာ ျပည္ ပါတီအခ်ိဳ ့ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ စာနယ္ဇင္း အဖြ ဲ့ အစည္း အခ်ဳ ိ ့သည္လည္း၊ အမ်ဳိးသား သစၥာေဖာက္တို ့၏ လားရာလမ္းသို ့၊ ဦးတည္ ေရြ ့လ်ားေနသည္ကို၊ တစ္ေန ့တစ္ျခား မ်က္၀ါးထင္ထင္၊ ေတြ ့ျမင္ ၾကားသိ ေနရ၏။ ထို ့ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရးု အစစ္ အမွန္ကို နား လည္ သိရွိျပီး ထိုပုဒ္မ (၅၉) (စ)ကို အသက္ႏွင့္ရငး္၍ ကာကြယ္ရန္လိုအပ္လာ၏။

၁။ အမ်ဳိးသားေရး (သို ့) မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ အျမင္ (Patriotic Perspective)

ျမန္မာျပည္၏ အမ်ဳိးသား အင္အားစုမ်ားသည္ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဖြ ဲ့ စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအရ တပ္မေတာ္၏ လက္ေအာက္ခံ လက္နက္ကိုင္္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အမ်ားစုေသာ ျပည္သူ လူထုၾကီးပင္ျဖစ္၏။ ယခု ဆိုလ်င္ ဂိုဏ္းေပါင္းစုံမွ စာခ်၊ စာသင္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အပါအ၀င္ အရွင္၀ီရသူ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား အင္အားစုမ်ားက မ်ဳိး ေစာင့္ ဥပေဒ ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ တက္ညီ လက္ညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနၾကေပျပီ။ ထိုအင္အားစုမ်ားကို ေတာ္လွန္ ဆန ့္က်င္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ၏၂၁-ရာစု လက္သစ္ သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သခင္စိုးတို ့ျဖစ္ကာ ၄င္းတို ့ ေလ်ွာက္ခဲ့သည့္ သမိုင္းေျခရာအမွားကို ထပ္ၾကပ္မကြာ နင္းေလွ်ာက္မိလွ်က္သား ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ သခင္စိုးတို ့က၊ ပစၥည္းမဲ ့ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ႏႊဲရင္း အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီပြားကို ဖ်က္ဆီး ခဲ့ၾက၏။

ယေန ့ေခတ္ ဒၤီမိုကေရစီ အေရး တက္ၾကြလွဳပ္ရွား သူမ်ားက၊ ဓနရွင္တို ့အလိုက် လူ ့အခြင့္အေရး အေရျခဳံျပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳး စီး ပြားကို ဖ်က္ဆီးေနၾက၏။ သခင္အားရ ကြ်န္ပါး ၀ ျဖစ္ေနၾက၏။ ထို အျဖစ္သနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးပင္ လက္၀ဲႏွင့္ လက္်ာကို ယိမ္းေနေသာ အစြန္းတရားမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို နားလည္ကာ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ကို ေလွ်ာက္ၾကရလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ေဘး ဖယ္ထားျပီး၊ လူ ့အခြင့္ အေရးကို ဦးစားေပး၍ မရ ဆိုသည္ကို သိျမင္ သေဘာေပါက္ လက္ခံၾကရေပလိမ့္မည္။ ျမန္မာျပည္ကို အစစ္ အမွန္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းက ပုဒ္မ (၅၉) (စ) ကို လုံး၀ မျပင္ရန္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မက်န္ လွဳပ္ရွားလာၾကေတာ့မည္။ အမ်ိဳးသား အင္ အားစုမ်ားက မျပင္လိုပဲ၊ အေနာက္ တိမ္း၊ အေနာက္ယိမ္းသူ တစ္ခ်ိဳ ့ႏွင့္ အာဏာ မက္သူ တစ္ခ်ိဳ ့က NLDပါတီ ႏွင့္ ပြင္းလင္း ျမင္သာ မရွိေသာ အေပးအယူလုပ္ျပီး၊ ထို ပုဒ္မ (၅၉) (စ)ကို ျပင္ဆင္ခဲ့မည္ဆိုလွ်င္၊ တည္ေဆာက္ ထားခဲ့ျပီးေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္ မ်ားႏွင့္၊ ရရွိျပီးေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္လဲမွဳမ်ားသည္၊ ေနာက္ ျပန္သြားႏိုင္သည္ကို အထူးသတိ ျပဳၾကရလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံ တိုင္းသည္ မိမိတို ့၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ ဦးစားေပးျမဲ ထုံးစံအရ ၊ လူ ့အခြင့္ အေရးကဲ့သို ့ေသာ စကားလုံး လွလွမ်ား ေအာက္၀ယ္၊ ျမန္မာျပည္၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ေပ်ာက္ကြယ္ မသြားသင့္ေပ။ ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီပြားကို ကမၻာတည္ သေရြ ့ ကာကြယ္ႏိုင္သြားႏိုင္ရန္ ပုဒ္မ (၅၉) (စ) ကို လုံး၀ မျပင္ရဟု ဆိုျခင္းျဖစ္၏။

၂။ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ အျမင္ (Religio-cultural Perspective)

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွဳ၏ ပင္မ ေရေသာက္ျမစ္သည္ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္၏။ ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာတို ့၏ ႏွလုံးေသြးသည္ ပုံမွန္ အားျဖင့္ ဗုဒၶတရားေတာ္ ေအာက္တြင္ စီးဆင္း လည္ပတ္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ေထာင္ခီ်ခဲ့ေပျပီ။ ျမန္မာ့သမိ္ုင္း ေရစီးေခ်ာင္း တစ္ ေလွ်ာက္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္၊ကြန္ျမဴနစ္ကဲ့သို ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး သီအိုရီမ်ား၊ ေမ်ာပါေပ်ာက္ကြယ္ သြားၾကေသာ္လည္း ဗုဒၶ၀ါဒ ေပ်ာက္ ကြယ္ မသြားခဲ့ျခင္းသည္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို သမိုင္းက သက္ေသျပေနသည္။ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို ဆန္ ့က်င္သူမ်ားသာ သမိုင္း၏ တရားခံျဖစ္သြားၾကရသည္။ ယေန ့ ျမန္မာျပည္၏ သန္းေျခာက္ဆယ္ေသာ ျပည္သူ လူထု အမ်ားစုၾကီးသည္ ဗုဒၶ၀ါဒ ယဥ္ေက်းမွဳက သင္ျပထားေသာ အမ်ိဳးသားေရး အျမင္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူသားအက်ိဳးစီးပြား ကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္မွာ သဘာ၀က်ပါ၏။ ဘုရားအေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းတို ့သည္လည္း အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို အသက္ ေပးျပီး ကာကြယ္ခဲ့သည္ ့ သာဓကမ်ားစြာ၊ ငါးရာ ငါးဆယ္ ဇာတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေလ့လာဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ တိရစၦာန္ ဘ၀၊ လူ ့ဘ၀၊ မည္ သည့္ ဘ၀မွာပင္ ျဖစ္ေစ၊ အေဆြအမ်ိဳးတို ့၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ျခင္းသည္ ေမြးရာပါ ဗီဇပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္လည္းျဖစ္သင့္ ပါ သည္၊ ျဖစ္ေအာင္လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။ ထို ့ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံတိုင္းကလည္း မိမိတို ့ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳး စီးပြားကိုသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါသည္။

ဗုဒၶ၀ါဒအရ အက်ိဳးစီးပြား သုံးမ်ိဳးကို လူတိုင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါသည္။ ထို အက်ဳိးစီးပြား သုံးမ်ိဳးမွာ...

(၁) ေလာကတၳ စရိယ (ေလာက ေကာင္းက်ိဳး သည္ပိုး ေဆာင္ရြက္ျခင္း)

(၂) ဥာတတၳ စရိယ (အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား သည္ပိုး ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ႏွင့္

(၃) ဗုဒၶတၳ စရိယ (သစၥာဥာဏ္အလင္း ရရန္အက်ိဳး သည္ပိုး ေဆာင္ရြက္ျခင္း) တို ့ပင္ျဖစ္ပါသည္။

နံပါတ္သုံး က်င့္စဥ္သည္ ေလာကီအျမင္အရ ပညာရည္ ျမင့္မားေရးျဖစ္ျပီး၊ ေလာကုတၱရာအျမင္အရ သစၥာဥာဏ္အလင္း ရရွိေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွ တစ္ဆင့္တက္၍ နံပါတ္ (၂) က်င့္စဥ္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အက်ိဳးကို သည္ပိုး ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ နံပါတ္ (၁) က်င့္စဥ္သည္ တစ္ေလာကလုံးအတြက္ အဆင့္အျမင့္ဆုံးက်င့္စဥ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စသည့္ အႏွဳတ္လကၡဏာ သေဘာတရားမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ ပယ္သတ္ထားျပီးၾကကုန္ေသာ ဘုရား၊ ရဟႏၱာမ်ားမွတစ္ပါး မည္ သူမွ် မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါ။ 

တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ဗုဒၶ၀ါဒသည္ ျဖစ္သင့္သည့္အရာမ်ားစြာတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခက စ ပါသည္။ထို ့ေၾကာင့္ လည္း ပညာရည္ ျမင့္မားျပီး အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းက စ ျခင္းသည္ သဘာ၀ အက်ဆုံး၊ ျဖစ္ႏိုင္ ေျခလည္း အမ်ားဆုံး၊ ျဖစ္ေအာင္လည္း လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္၊ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ အမ်ိဳးကို ေစာင့္ျခင္းဟူေသာ ဘုရားေဟာ ေစာင့္ေလ မ်ိဳးႏြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ အမိ်ဳးသား အင္အားစုမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွ စာခ် စာသင္ ဆရာေတာ္မ်ား၊ သီတဂူ ဆရာေတာ္ကဲ့သို ့ေသာ ဓမၼကထိက ဆရာေတာ္ အေက်ာ္ အေမာ္မ်ား၊ တိပိဋက ဆရာေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသ၀ါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၏ ဆုံးမၾသ၀ါဒကိုလည္း၊ မဆန္ ့ က်င္ေစပဲ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ အက်ိဳးကို အစဥ္၊ ေရရွည္ ၾကည့္ေတာ္မူလ်က္၊ မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ ေပၚထြန္းေရးကို ၾကိဳးစား ေဆာင္ ရြက္ ေတာ္မူလ်က္ ရွိေနၾကေပျပီ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကလည္း ဤသို ့ေျပာသည္ “ကၽြန္ေတာ္ သိပ္သေဘာက်တာပဲ။ ဘုန္းၾကီးေတြေတာင္ ေခတ္ပညာ အတတ္ေတြ တစ္ခ်ိဳ႕သင္ၾကား ေနတယ္လို႔ ၾကားရတယ္။ ဘယ္ထိေအာင္ ေတာ္တယ္၊ မေတာ္တယ္လို႔ေတာ့ မသိဘူး။ ဒီအတိုင္းသာ မွန္လို႔ရွိယင္ ၊ ဘုန္းၾကီးမ်ားဟာ မိမိဘာသာေရးနဲ႔လဲ မဆန္႔က်င္၊ တိုင္းျပည္ အက်ိဳးရွိရာ ရွိေၾကာင္းအလုပ္ေတြကို လုပ္ေပး ၾကမယ္ဆိုယင္၊ ဗမာျပည္ဟာ တုိးတက္ဖို႔ နိမိတ္ပဲ။” 

ဤခံစားခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္မ်ားမွာ ဘာသာယဥ္ေက်းမႈက ေပးေသာအျမင္ ျဖစ္ပါသည္။ထို ဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈ အျမင္ကို ဆန္ ့က်င္ ေတာ္လွန္ျပီးလည္း ပုဒ္မ (၅၉) (စ) ကို ျပင္လို ့ မရႏိုင္ပါ။ ဆန္ ့က်င္လာပါက ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ေက်ာ္ ကာလမ်ားဆီကႏွင့္ မတူေသာ တိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္မႈမ်ား ေတြ ့ၾကဳံလာႏိုင္ပါသည္။ အထူး သတိျပဳရမည္ ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

၃။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ အျမင္ (Sovereign Perspective)

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္း၏ အသက္ေသြးေၾကာပင္ျဖစ္၏။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ ကိုယ္ပိုင္ စာေပ ယဥ္ေက်း မွဳ၊ ဘာသာစကားတို ့ျဖင့္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ထည္၀ါ ခန္ ့ညားစြာ ရပ္တည္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးစသည့္ မုန္တိုင္း ေလေပြ ေမႊေသာ္ျငားလည္း ခိုင္ခိုင္ျမဲျမဲ မယိုင္မလဲ ရပ္တည္ေနႏိုင္၏။ ဤသည္မွာ အင္အား ေတာင့္တင္းျပီး၊ ခိုင္မာေသာ၊ ေခတ္မီေသာ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္အျပည့္ အ၀ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတို ့၏ စြမ္းအားေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ ၏။ ထိုေၾကာင့္လည္း ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ျပည္သူမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ တပ္မေတာ္နွင့္ ႏိုင္ငံသား တိုင္းသည္ ျပည္ေထာင္ စု မျပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္မွဳ မျပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရး ဟူေသာ ဒို ့တာ၀န္ အေရးသုံးပါး ကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္လ်က္ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၾကေပသည္။ ပုဒ္မ (၅၉) (စ) ကို ျပင္လွ်င္ ျမန္မာျပည္၏ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာကို ထိခိုက္ေစျပီး၊ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား အတြက္လည္း ဆိုးရြားသည့္ စံနမူနာ(A Bad Precedent) ျဖစ္ကာ ျမန္မာျပည္ လည္း သူ ့ကြ်န္ဘ၀ကို ေရာက္သြားႏိုင္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရပါမူ ဖြဲ ့စည္းပုံ အျခခံပေဒသည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ကိုသာ ရည္ရြယ္ ေရးဆြဲထားျခင္း မဟုတ္ေပ။ ထို ေၾကာင့္ပင္လ်င္္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္လည္း အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးရန္ မလို အပ္ပါ၊ မလုပ္အပ္ပါ။

အေမရိကန္အပါအ၀င္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း လူကိုၾကည့္၍ မူကို ျပင္ရိုး မရွိခဲ့။ ရွိလိမ့္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။ထို ့ေၾကာင့္ လည္း It is about principles not about a person လို ့ေျပာေလ့ရွိပါသည္။ အေမရိကန္ ဖြဲ ့စည္းပုံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၂၂၇) ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ျပင္ဆင္ခ်က္ေပါင္း (၂၇) ခ်က္သာရွိခဲ့၏။ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္တိုင္းသည္လည္း ပုဂၢဳိလ္ေရးကို ဦးတည္၍ ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ ေသာ အခ်က္ တစ္ခ်က္မွ် မပါ၀င္ခဲ့ပါ။ လူကို ဗဟိုရ္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္၊ မူကို ဗဟိုရ္ျပဳေသာ ႏိုင္ငံေရးသာျဖစ္ပါ၏။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူ ေနာက္ကို "မူ" က မလ္ိုက္ပဲ၊ "မူ" ေနာက္ကိုသာ လူက လိုက္ရေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္သည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံး လက္ဆုပ္လက္ ကိုင္ အခိုင္အမာ ခံယူက်င့္သုံးၾကရန္ အထူးပင္လိုအပ္ပါသည္။ သို ့မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို တိုင္းတစ္ပါး ႏွင့္ တိုင္း တစ္ပါး ၾသဇာခံ၊ ေက်းဇူးခံ၊ ေက်းဇူးစားတို ့၏ ေဘးရန္မွ ကင္းေ၀းမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္ပင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး မင္းေအာင္လွိဳင္ က လည္း (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန ့မိန္ ့ခြန္းတြင္ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ သြာမည့္အေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာ ၾကား သြားခဲ့သည္ကို ၾကားသိလိုက္ရ၏။ တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူသည္သာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တည္ျမဲေအာင္ ေစာင့္ ေရွာက္၊ ကာကြယ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ တိုင္းတစ္ပါး ၾသဇာခံ၊လက္ေ၀ခံ ႏိုင္ေရးပါတီနွင့္ အဖြဲ ့ အ စည္း အခ်ဳိ ့သည္ ျမန္မာ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ အဓိက ရန္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို စစ္မွန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရး အင္အားစုမ်ားက သိေန ၾကျပီျဖစ္ပါသည္။ ထို ့ေၾကာင့္လည္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို မထိခိုက္ရေလေအာင္ အရွိ္န္ျမွင့္၍ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပုဒ္မ (၅၉) (စ)ကို လုံး၀ မျပင္ဆင္ရဟု ဆိုျခင္းလည္းျဖစ္ပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ကာကြယ္ရမည့္ ပုဒ္မ (၅၉) (စ) သည္ အမ်ိဳးသားေရး အင္အားစု မ်ား၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို ကာကြယ္ၾကရာတြင္ အစ ကနဦးမွ်သာ ျဖစ္သည္ကို သတိထားသင့္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရပါလွ်င္ ပုဒ္မ (၅၉) (စ)ကို ျပင္ဆင္လိုသူမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အျမင္ သုံးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသား ေရး အျမင္၊ ဘာသာယဥ္ေက်းမွဳ အျမင္ ႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာျမင္ သုံမ်ိဳးတည္းဟူေသာ သံမဏိ တံတိုင္းကို မိုက္ရူးရဲ ဆန္စြာ ဦး ေခါင္းႏွင့္ ၀င္တိုက္သကဲ့သို ့သာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ထို ့ထက္မပိုပါ။

From: ပါရမီရွင္ (U.S.A)

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။