/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Tuesday, January 21, 2014

.

လြတ္လပ္စြာ စုေဝးခြင့္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ဆိုရာတြင္၁။ ”ႏိုင္ငံသား တုိင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာ ေအးခ်မ္း သာယာ ေရး (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူ တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား အက်ိဳးငွာ ျပ႒ာန္း ထားသည့္ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ မဆန္႔ က်င္လွ်င္ လက္နက္ မပါဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္၊ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ ရွိသည္ ဟု” ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခ ခံ ဥပေဒပုဒ္မ -၃၅၄ တြင္ ေဖာ္ျပ ထားရွိပါသည္။ ဤျပထားခ်က္ မွာ ႏုိင္ငံတကာ ဒီမုိကေရ စီ စံႏႈန္း မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထု ထံ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ ကို အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာ တြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို အံဝင္ေအာင္ မက်င့္သံုးႏိုင္လွ်င္ ဥပေဒမဲ့၊ က်င့္ဝတ္မဲ့၊ ဆူပူ ရမ္းကားမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ၂ဝဝ၈ တြင္ ”စစ္္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္ ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ” ဟု အေျခခံမူ ခ် မွတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။


၂။ ”စစ္မွန္၍ စည္းကမ္း ျပည့္ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ထြန္းကားေရး”ဆိုသည္ မွာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို မိမိတို႔ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြျဖစ္ေအာင္ က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း မႈ ကာလသည္ ဆတ္ဆတ္ ထိမခံႏိုင္ ေသာ အေနအထား ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံ မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈ မ်ား မရပ္မနား ျဖစ္ပြားေနေသာ္ လည္း ဆုတ္ယုတ္ က်ဆင္းမႈမ်ားက ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီ ဟူသည္ အေနာက္ နည္း အေနာက္ ဟန္ျဖစ္ၿပီး အေနာက္ စတိုင္ အတိုင္း အတင္းအဓမၼ သြတ္သြင္း ရန္လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမို ကေရစီ စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ ရာတြင္ မိမိ ႏိုင္ငံ၏ အစဥ္အလာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့၊ အယူအဆ ၊အေတြးအေခၚ မ်ားႏွင့္ လိုက္ ေလ်ာညီေထြ ရွိေအာင္ အထိန္း အကြပ္ ျဖင့္ က်င့္သံုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၃။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ ဥယ်ာဥ္ ႀကီးတစ္ခုႏွင့္ တူၿပီး ထာဝစဥ္ စိမ္းလန္း ေဝဆာေအာင္ အၿမဲမျပတ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လိုေပသည္။ ကမၻာ ေပၚတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ကင္းေသာ ႏိုင္ငံ မရွိသေလာက္ ျဖစ္လာသည္။ ဒီမို ကေရစီ ဟူသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ သေဘာ တစ္နည္း အားျဖင့္ အမ်ားဆႏၵ အမ်ား သေဘာျဖစ္၍ အမွားေပါသည္ ဆိုေသာ္လည္း အမ်ား ဆႏၵႏွင့္အညီ ဒီမို ကေရစီအတြက္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ပံုစံမ်ား ကို အၾကမ္းဖက္မႈ မရွိဘဲ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲ ပံုသြင္း ယူသြားရန္ အေရး ႀကီးေပ သည္။

၄။ ဒီမိုကေရစီ သေဘာတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အျပည့္အဝ ခံစားခ်င္ၾက၍ ထမ္းေဆာင္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ တာဝန္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ ႐ႈတတ္ၾကပါ သည္။ အခြင့္ အေရးႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရား (Rights & Duties) တြင္ အခြင့္အေရး ကိုသာ ခံစားခ်င္ၾက၍ တာဝန္ကိုမူ မသိက်ိဳးကြၽံ ျပဳလိုၾကသည့္ သေဘာ ရွိ ေပရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားျဖင့္ ထိန္းကြပ္ ထားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္သည့္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကို ျခြင္းခ်က္ မရွိ က်င့္သံုး လိုၾကေသာ္လည္း တစ္ဖက္ က ျပန္လည္ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္ တာဝန္ကို မူ လုိက္နာရန္ ျငင္းဆိုေနၾက ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း စ ႏုိင္ငံ အတြက္ ႀကီးမားသည့္ အႏၲရာယ္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အသားက် ေနေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွာပင္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို ျပည္နယ္ အလိုက္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း ကန္႔သတ္ ထား ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

ျပင္သစ္၊ အစၥေရး စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္မႈ ကို ပိတ္ပင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဆႏၵျပပြဲ မတိုင္မီ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ၿပီး ႀကိဳ တင္ အသိေပး တင္ျပျခင္း မရွိသည့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ပြဲမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူစု ခြဲႏုိင္သကဲ့သို႔ ပြဲစီစဥ္ သူမ်ားကို တရား စြဲ အေရး ယူႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီး ေနရာမ်ားတြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ ပိတ္ပင္ထားၿပီး အမ်ား ျပည္သူကို ထိ ခိုက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို အေျခခံကာ အခ်ိန္ ႏွင့္ေနရာကို ခြင့္ျပဳေပး ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရပါသည္။ ထို႔အတူ ကေနဒါ ႏုိင္ငံ တြင္လည္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲ ေဆာင္ ရြက္လိုပါက ၂၁ ရက္ႀကိဳတင္ တင္ျပ ရေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ ရွိရပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္ ယဥ္ပါးေနေသာ အထက္ပါ ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီး မ်ားမွာပင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ ပြဲမွ အစျပဳ၍ ဆူပူရမ္းကား မင္းမဲ့ စ႐ိုက္မျဖစ္ေစေရး ဥပေဒ က်င့္ဝတ္မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထား ၾကရေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္သစ္ တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းေနသည့္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္ သံုးစ ျမန္မာႏိုင္ငံအ ေနျဖင့္လည္း လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ရာမွ တစ္ဆင့္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ မ်ိဳးထိ ေရာက္ရွိ မသြားေစ ေရး ဥပေဒ က်င့္ဝတ္ မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း ရန္ အေရးႀကီးေပသည္။

၅။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄ ပုဒ္မခြဲ (ခ)အရ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ စီတန္း လွည့္လည္ ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္ မ (၁၈)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပယ္ဖ်က္သင့္ ေၾကာင္း၊ ေျဖေလွ်ာ့ သင့္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုက ေရစီႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း၊ လူ႔အခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ ျဖင့္ ေဝဖန္မႈ မ်ား ေပၚေပါက္ လာသကဲ့ သို႔ ပုဒ္မ (၁၈)အား ဆက္လက္ ထားရွိ က်င့္သံုးသင့္ေၾကာင္း သံုးသပ္ ေဝဖန္မႈ မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ ပုဒ္မ (၁၈) သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္း လွည့္လည္ခြင့္ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ခြင့္ျပဳမိန္႔ မရရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း အေပၚ ကန္႔သတ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မည့္ ကိစၥ အေျခခံ အေၾကာင္း အရင္းေပၚ မူတည္၍ အမ်ားျပည္သူ အ က်ိဳးႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ အမ်ား ျပည္သူကို စိတ္ၿငိဳျငင္မႈ၊ အေႏွာင့္အ ယွက္ ျဖစ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိေပၚ မူတည္၍ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ သတ္မွတ္ ထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အသြင္ကူး ေျပာင္းစ ကာလတြင္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ႏွင့္ က်င့္သားရမႈ မရွိေသးေသာ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အယူအဆ လြဲမွား စြာ လြတ္ လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခြင့္ က်င့္သံုးျခင္း ကို တားျမစ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ ပါသည္။

၆။ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရန္ မလိုေတာ့ပါက လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵ ေဖာ္ထုတ္မႈကို အစ ျပဳ၍ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အံုၾကြမႈမ်ားကို အလြယ္တကူႏွင့္ အခ်ိန္ မေရြး လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ပညာ သေဘာအရ လူဟူသည္ လူနည္းစု စည္း႐ံုး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ တြင္ သတိအစဥ္ ရွိေသာ္လည္း လူအုပ္ မ်ားလာပါက ရဲတင္း လာကာ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ရပ္ မ်ားကို အလြယ္တကူ လုပ္ ေဆာင္လာႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့၊ ျဖစ္ပြားဆဲ အဓိက႐ုဏ္း မ်ားကို စံ နမူနာယူ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ လူအုပ္မ်ားလာပါက မိမိတို႔မေက်နပ္ ခ်က္မ်ားကို ေရာေႏွာေဖာက္ခြဲကာ အ ဖ်က္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈ မင္းမဲ့ စ႐ိုက္မ်ား လုပ္ တတ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ႏုိင္ပါသည္။

၇။ ပုဒ္မ (၁၈)ျဖင့္ ကန္႔သတ္ ထားခ်ိန္ မွာပင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ အား ခ်ိဳးေဖာက္ ကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိေနခဲ့ၿပီး ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္းမ်ား အလြန္အမင္း ျဖစ္ေစခဲ့ သည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ ငံေရး အေျခအေနမ်ား အရ ပုဒ္မ (၁၈)ကို ပယ္ဖ်က္ လိုက္ၿပီး သည့္ေနာက္တြင္ ဥပေဒအရ ကန္႔သတ္ ခ်က္ေၾကာင့္ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိ သူမ်ားပင္ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ ပုဂၢိဳလ္ေရး မေက်နပ္ခ်က္ မ်ားကို အလြယ္တကူ ေဖာ္ထုတ္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ၿပီး လူထု ဆူပူအံုၾကြမႈမ်ား ႀကီးထြားလာပါက ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းေရး ၊ ျပည္ သူလူထု အသက္ အိုးအိမ္ လံုၿခံဳေအးခ်မ္း ေရးကို ထိခိုက္လာေစႏုိင္ပါသည္။

၈။ အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္နင္းမႈ မ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈမရွိဟု ေဝဖန္ခံထား ရသည့္ လံုၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားအေနျဖင့္ လည္း ယခုမွ စြမ္းရည္ ျပန္လည္ တည္ ေဆာက္ေန ရေၾကာင္း တရားဝင္ ဝန္ခံ ထားေပရာ အလြယ္တကူ စု႐ံုးဆူပူမႈ မျပဳေစရန္ ကန္႔သတ္ ထားေသာ ပုဒ္မ (၁၈)ကို ပယ္ဖ်က္ လိုမႈသည္ ဒီမုိကေရ စီႏုနယ္ သည့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ အတြက္ ႀကီး မားေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ သည္။

၉။ အစိုးရ ဆိုသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ ၿငိမ္ တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္သူကို အ တင္းအက်ပ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ခိုင္းရသည့္ သေဘာ၊ အဓမၼ တုိက္တြန္းေစခိုင္း ရသည့္ သေဘာမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား က သေဘာ မက်တတ္သည္က မ်ားသည္။ ဒီမုိကေရစီ အစိုးရဆိုသည္မွာ လည္း တစ္ခါတစ္ရံ အာဏာရွင္ မ်က္ႏွာ ဖံုးကို အငွား သံုးသင့္လွ်င္ သံုးၾကရသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လိုက္ေလ်ာ လြန္းသည့္ အစိုးရသည္ အုပ္ခ်ဳပ္၍ မရ ႏုိင္သည့္ သေဘာကိုလည္း သတိထား ရမည္ျဖစ္ သည္။ ႏိုင္ ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရး၊ ျပည္သူလူထု၏ အသက္ အိုးအိမ္ လံုၿခံဳေရးသည္ အစိုးရ၏ တာဝန္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း စြာ ေနထုိင္ေရး သည္ လည္း ျပည္ သူ လူထု ၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရက အစိုးရ အလုပ္ကို လုပ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူ ကလည္း ျပည္သူ႔ အလုပ္ကို လုပ္ရန္ လိုေပသည္။

၁ဝ။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တြင္ မိမိတို႔ ႀကိဳက္ရာကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေသာ္လည္း မိမိ၏ ေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ တာဝန္ ယူႏုိင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ဝတ္ ရွိရန္ လိုအပ္ၿပီး မိမိေဆာင္ရြက္ ရသည့္ အျပဳအမူ တစ္ခုသည္ အျခားသူ မ်ားကို ထိခိုက္မႈ ရွိ၊ မရွိ ႏိုင္ငံယဥ္ေက်း မႈ၊ ဓေလ့ စ႐ိုက္ကို ထိခိုက္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ လွပါသည္။ လူတစ္ ဦးခ်င္း၊ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဘဝ ရပ္တည္ေရးတြင္ ေစာင့္ ထိန္းရသည့္ က်င့္ဝတ္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥ မ်ားတြင္ မိမိ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈကို တစ္ကိုယ္ ေကာင္းဆန္ဆန္ ဦးစားေပးျခင္း မရွိ ေအာင္ က်င့္ဝတ္ မ်ားျဖင့္ သတိေပး တား ျမစ္ထားပါသည္။ ထို႔အတူ က်င့္ဝတ္ မ်ား သည္ လူ႔ေလာကႀကီး အတြက္လည္း အကာအကြယ္ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ယဥ္ေက်း သည့္ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္း အတြက္လည္း အမွန္ တကယ္ ရွိသင့္ ရွိထုိက္ေသာ အရာျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အစိုးရက ျပည္သူမ်ား မိမိဆႏၵကို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရး ကို သံုးစြဲ ရာတြင္ အစိုးရက သတ္မွတ္ေပးထား ေသာ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ခံစားရန္ လိုေပသည္။ ဤသည္မွာ အစိုးရ ႏွင့္ျပည္သူ အျပန္အလွန္ က်င့္ဝတ္ ေစာင့္ထိန္းျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ မ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီ အေလ့ အထ ကို က်င့္သားရရန္ လိုသည္။

၁၁။ ဒီမိုကေရစီ စံမ်ားက ကမၻာ တစ္ဝန္းလံုး ပ်ံ႕ႏွံ႔လႊမ္းမိုးလာသည္။ ေခတ္က သတင္း အခ်က္ အလက္ေတာ္လွန္ေရး ေခတ္ျဖစ္ သည္။ ေနရာတုိင္း တြင္ ေလာင္စာဆီ မ်ား က ေတာက္ေလာင္ရန္ အသင့္ရွိေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီ လမ္းကို ေျဖာင့္ေျဖာင့္ တန္းတန္း ေလွ်ာက္လွမ္း သြားႏိုင္ေရး အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ အျပန္အလွန္ေဖး ကူႏုိင္ မွသာ ထိုအတားအဆီး၊ အတိုိက္အခိုက္၊ အ ေႏွာင့္အယွက္ မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရ စီမွ လြင့္ပါးလာမည့္ မီးပြားမ်ားကို အခ်ိန္ မီ ေရဖ်န္းထားရန္ လိုအပ္သကဲ့ သို႔ ပုဒ္မ (၁၈)ပယ္ဖ်က္ေရး ကို စဥ္းစားရန္ မသင့္ေသးေၾကာင္း အႀကံျပဳ ေရးသား လုိက္ရေပသည္။

မင္းေခါင္

(ေပၚျပဴလာနယူးစ္အယ္ဒီတာ အဖြဲ႕၏ အာေဘာ္မဟုတ္ပါ။ တပ္မေတာ္သား တစ္ဦးမွ ေပးပို႔လာေသာ စာမူျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္တစ္ခုလံုးကို ကုိယ္စားျပဳ၊ မျပဳမဆိုထားေသာ္ျငားပုဒ္မ (၁၈) ပယ္ဖ်က္လိုသူမ်ားႏွင့္ အျမင္ ကြဲျပားေသာ သေဘာထားျဖစ္၍ ႏိႈင္းယွဥ္ဖတ္႐ႈႏုိင္ရန္ ”စာေရးသူ၏ အာေဘာ္” အျဖစ္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။