/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Tuesday, February 25, 2014

.

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ လက္နက္စြန္႔ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ခက္ခဲေနရတာလဲ7 Day News ဂ်ာနယ္တြင္ RCSS မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း ဆိုၿပီး ေဆာင္းပါး တစ္ခု ဖတ္လိုက္ ရသည္၊ ဆန္႔က်င္ ဘက္ အဖြဲ႔အစည္း က လူတေယာက္န႔ဲ အင္တာဗ်ဴး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ဝင္တစား န႔ဲ ေသခ်ာ ဖတ္ၾကည့္ လိုက္သည္။ ဒါေပမယ့္ အင္တာဗ်ဴး လည္း ဆံုးေရာ အေျပာန႔ဲ အလုပ္ မညီေသာ ေထာက္ျပ ေျပာဆို စရာမ်ား အမ်ာႀကီး ေတြ႔ရွိ ရသည္။ လိုခ်င္သည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္နက္ကို လည္း မစြန္႔ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ အဘယ္ ကဲ႔သိုေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး နည္းဟု ေမးရ ေတာ႔မည္ ျဖစ္သည္။


၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ တပ္မေတာ္ အစိုးရမွ ျပည္သူလူထု ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ လိုက္သည့္ အရပ္သား အစိုးရထံသို႔ အာဏာ လြဲေျပာင္း ေပးအပ ္ခ႔ဲၿပီးေနာက္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အား နိဂံုးခ်ဳပ္ ေစကာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တစ္ရပ္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ခ႔ဲသည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ တည္ဆဲ အစိုးရ၏ သက္တမ္း ပင္လွ်င္ ကုန္ဆံုးရန္ သိပ္မလို ေတာ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔သို႔ေသာ အကူး အေျပာင္း ကာလတြင္ ေဝဖန္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိလင့္ကစား ျပည္တြင္း အသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း မ်ားမွ ထင္မွတ္ မထား ေလာက္ေအာင္ပင္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ ခ႔ဲသလို ကမၻာေပၚတြင္ အရွည္ၾကာဆံုး တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားသည္ဟု သတ္မွတ္ ခံထားရေသာ ေနရာအခ်ိဳ႕ ကိုလည္း တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း ေစခ႔ဲၿပီး ေကအိုင္ေအ က႔ဲသို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္း အခ်ိဳ႕မွအပ က်န္ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုး နီးပါးႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲကာ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခ႔ဲသည္ကို ေတြ႔ျမင္ ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ သံသယ အခ်ိဳ႕ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျခအေန မွာ အလားအလာ အလြန္ ေကာင္းမြန္ ေနေၾကာင္း ေတြ႔႔ရွိရမည္ ျဖစ္ကာ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း သမၼတ ၏ အမိန္႔အား လိုက္နာကာ အတက္ႏိုင္ဆံုး သည္းခံ ခ႔ဲသည္ကို လြန္ခ႔ဲေသာ ႏွစ္မ်ားက ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ ျဖစ္ပြား ခ႔ဲသည့္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုက္ပြဲမ်ားက သက္ေသခံ ေနေပသည္။

လြန္ခ႔ဲေသာ ႏွစ္မ်ားစြာက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသား အေရး၊ မိမိတို႔ နယ္ေျမ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေရးသာ ျဖစ္ခ႔ဲ ေသာ္လည္း ယခုအခါ မူးယစ္ေဆးဝါး အႀကီးအက်ယ္ ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား၊ တရားမဝင္ သစ္ထုတ္ယူ မႈမ်ားျဖင့္ အဆမတန္ ခ်မ္းသာ လာခ႔ဲေသာ ထိပ္ပိုင္း မူးယစ္ ရာဇာမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား အတြက္သာ ျဖစ္လာခ႔ဲၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္မႈ ဒုတိယ အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီျဖစ္ေသာ ၄င္းတုိ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ အတြင္းရွိ ဘိန္းစုိက္ခင္း မ်ားႏွင့္ တရားမဝင္ သစ္ခုိးထုတ္ ျခင္းမ်ားအား အစုိးရ စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဖ်က္ဆီး ျခင္းအား ကာကြယ္ရန္ အတြက္သာ ျဖစ္လာ ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

ယေန႔ အခ်ိန္အခါ တြင္ အစုိးရမွ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အား အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ားမွ အံ့ၾသ ရေလာက္ေအာင္ ပင္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း တုိ႔၏ ဗ်ဴဟာ မွာလည္း ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ကာ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံ လာၿပီးေနာက္ ၄င္းတုိ႔ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ား၏ သတင္းမ်ား၊ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားကုိလည္း ပုံႏွိပ္ စာမ်က္ႏွာ မ်ားထက္တြင္ ေတြ႕ျမင္ လာရ ေပသည္။

ဤသည္မွာ ယခင္က ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာ တုိးတက္ လာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားမွ ၄င္းတုိ႔၏ ဘိန္းစုိက္ခင္း မ်ားအား ဖ်က္ဆီး၍ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေသာ အခါတြင္မူ မီဒီယာ အကာအကြယ္ ယူ၍ တပ္မေတာ္ မွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအား တုိက္ခုိက္ ေနသေယာင္ သက္ဆုိင္ရာ မီဒီယာတုိက္ ၏ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ တာဝန္ယူ ထားေသာ ငယ္ရြယ္ ႏုနယ္ ေသးသည့္ သတင္းေထာက္ အခ်ိဳ႕အား မဟုတ္မမွန္ သတင္းမ်ား ႏွင့္ ေငြေၾကးအခ်ိဳ႕ ေပးကာ မူးယစ္ေဆးဝါး ကဲ့သုိ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ အသုံးခ် လာေနသည္ ကုိလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ လာရၿပီ ျဖစ္သည္။

စုိက္ပ်ိဳး ထားေသာ ဘိန္းခင္း မ်ားအား အေစးျခစ္ခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ ႏုိဝင္ဘာလ မွ စတင္ကာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အစုိးရတပ္မ်ား အၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြား လာမည္ ကုိလည္း ႏုိင္ငံေရး စိတ္ဝင္စားသူ အခ်ိဳ႕ သတိထား မိမည္ ျဖစ္ေပသည္။ အစုိးရမွ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ထားေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္း အတြင္းက ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းရွိ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည့္ ေကာင္ဆုိင္း၊ ဟုိနမ့္၊ ထီပင္၊ ပြန္ေခ်ာင္း တစ္ဝုိက္တြင္ နယ္ေျမ စုိးမုိးေရး အတြက္ လႈပ္ရွား ေနေသာ အေရွ႕ပုိင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ကြပ္ကဲမႈ လက္ေအာက္ရွိ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွ တပ္ခြဲ တစ္ခြဲအား ဆြဲမုိင္းျဖင့္ တုိက္ခုိက္ ခံခဲ့ရကာ တပ္ခြဲမွဴး အရာရွိ ႏွင့္ စစ္သည္အခ်ိဳ႕ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ အပါအဝင္ ဘိန္းခင္း မ်ားအား ဖ်က္ဆီးရန္ ေရာက္ရွိ လာသည့္ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲငယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့သည္ ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။

အစုိးရ တပ္မ်ား အေနျဖင့္ နယ္ေျမ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ နယ္ေျမ စုိးမုိးေရး လုပ္ေဆာင္စဥ္ ဘိန္းခင္းမ်ား ကုိ ေတြ႕ေသာအခါ ဖ်က္ဆီးသည့္ အတြက္ ရွမ္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေလ့ ျဖစ္ထ ရွိပါသည္။ ပုံမွန္ အားျဖင့္ ရွမ္းတပ္ဖြဲ႕ မ်ား အင္အား ေလးငါးဆယ္ ေလာက္သာ ေတြ႕ႏုိင္ ေသာ္လည္ ဘိန္းျခစ္ ရာသီ တြင္ ဘိန္းခင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္ အေၾကာင္း ျပခ်က္ျဖင့္ လြယ္တုိင္းလ်န္ ဘက္က အင္အား ႏွစ္ရာ၊ သုံးရာခန္႔ ဆင္းလာ ၾကေၾကာင္း ေဒသခံေတြ ေျပာၾကားခ်က္ အရ သိရွိ ရသည္။ လုံးတူးတန္႔ ေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦး ႏွင့္ လုိင္ခါး ေက်းရြာမွ ရြာသားတစ္ဦး မွလည္း ရွမ္းေဒသတြင္ PNO ျပည္သူ႔စစ္ ႏွင့္ နား႐ုိင္း ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕လည္း ရွိေသာေၾကာင့္ ရွမ္းတပ္ေတြက လူ အမ်ားႀကီး ႏွင့္ လာေလ့ ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ PNO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲ အျဖစ္မ်ား ေလ့ရွိေၾကာင္း ေနာင္ဘုိ ေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကလည္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ဘိန္းစုိက္ျခင္း ကုိ ယေန႔တုိင္ ျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္းကုိ ၅-၉-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily သတင္းစာ ႏွင့္ The Independent သတင္းစာ တုိ႔တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ ေနေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ မူးယစ္ေဆးဝါး စက္႐ုံမ်ားအား ပိတ္သိမ္း ေပးဖုိ႔ ဖိအားေပးရန္ အတြက္ ျမန္မာ အစုိးရအား ေမတၱာရပ္ခံ တုိက္တြန္း သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည့္ အျပင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ မူးယစ္ေဆးဝါး စက္႐ုံမ်ားအား ေနရာ အတိအက် ျဖင့္ေဖာ္ျပခဲ့ သည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ေဒသခံ မ်ားကုိ ရွမ္းအဖြဲ႕က မ်ိဳးေစ့မ်ား ထုတ္ေပးၿပီး စုိက္ခုိင္းေၾကာင္း၊ ဘိန္းျခစ္ၿပီး သြားေသာ အခါ ရွမ္းအဖြဲ႕ မ်ားထံသုိ႔ ျပန္အပ္ႏွံ ရသည္။ အေမရိကန္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ား မွလည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေနမႈ မ်ားကုိ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်လ်က္ ရွိၿပီး တာဝန္ရွိသည့္ ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကုိလည္း ဆုေငြ ေဒၚလာ သန္းခ်ီ ထုတ္ကာ ဖမ္းဆီး ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ ႏုိင္ေပသည္။

ယေန႔ အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ဘိန္းထြက္ ရွိသည့္ ေနရာတစ္ခု သက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ထုိင္း ႏုိင္ငံတြင္ လူသန္းႏွင့္ ခ်ီ၍ သုံးစြဲ ေနၾကသည့္ စိတ္ၾကြေဆး အမ်ားစုကုိ ထုတ္လုပ္ ေပးေနသည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္ေန ပါသည္။ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ လႊတ္ေတာ္ သုေတသန အဖြဲ႕၏ ခန္႔မွန္းမႈ အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ မ်ား၏ မူးယစ္ေဆး ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံ ႏွင့္ ၂ ဘီလီယံ အၾကားတြင္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးမႈ အမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံ ေနရာကုိ အာဖဂန္နစၥတန္ သုိ႔ ေပးအပ္ လုိက္ရသည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒုတိယ ေနရာမွာေတာ့ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္လ်က္ ရွိေနေသး ေပသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ တုိင္းျပည္ အတြက္ တူညီသည္ မ်ားကုိ လက္တြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး မတူညီ သည္မ်ားကုိ စိတ္ရွည္ သည္းခံၿပီး အခ်ိန္ယူ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး ျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာသည့္ ႏုိင္ငံေရး ပုံစံသစ္ကုိ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ ပါသည္။ အႏုိင္အ႐ံႈး အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္းထက္ အတူတကြ လက္တြဲ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း သည္သာ တုိင္းျပည္ အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္ေျခတြင္ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိေနေသး သည္ကုိ လုံးဝ ရပ္စဲသြားေအာင္ နားလည္မႈ ရွိရွိျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရ အဖြဲ႕ အေနျဖင့္ လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီး ပါက အားလုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ ဖြယ္ရာမ်ား ျဖစ္သည့္ တပ္မ်ား ေနရာခ် ထားေရး၊ အုိးအိမ္မ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ရွာေဖြေရး၊ စားေရ ရိကၡာ အကူအညီ ေပးေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ညိႇႏိႈင္း ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ ( ေျမာက္ပုိင္း ) တြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလုံးကုိ ၿပီးျပတ္ေအာင္ မေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေသးျခင္း သည္လည္း တစ္ခ်က္ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ အေထာက္အကူ ျပဳမည့္ တုိင္းရင္းသား ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ဥပေဒကုိ ျပဌာန္း ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း၍ ေလ့လာ သုံးသပ္လ်က္ ရွိၿပီး တုိင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ကုိလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ေပးအပ္ သည့္ တာဝန္မ်ားကုိ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ နယ္နိမိတ္ တုိ႔ကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ကုိသာ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ RCSS မွ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယြက္စစ္ သည္ ယခု အခ်ိန္ကာလ တြင္ မီဒီယာကုိ အသုံးျပဳကာ ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပုိမုိ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသား ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

လင္းထင္

1 comment:

  1. ဟုုတ္ပါတယ္လက္ကိုင္ေတြကသူတို့ဘိန္ခင္ေတြဖ်က္ေနတာကိုစစ္တပ္ကဝင္ တိုက္တာလိုလိုမီဒီယာေတြမွာေရးေနတာေတာ္ေတြရတယ္ မီဒီယာတစ္ခ်ိဳ႔ကိုေျပာခ်င ္ပါတယ္က်ဳပ္တို့့မ်က္ေစ့ေတြနားးေတြအဲ႔ေလာက္မမြဲးေသးဘူးး

    ReplyDelete

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။