/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Monday, March 3, 2014

.

ေတာ္တည့္ မွန္ကန္တဲ့ မီဒီယာသမားမ်ား ျဖစ္ေစခ်င္

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကာလတြင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ေအးခ်မ္း သာယာၿပီး စည္းကမ္း ျပည္႕ဝေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ ၾကိဳးစားလ်က္ ရွိသည္။ ထုိေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အေနျဖင့္ လူသားမ်ား အား အခြင့္အေရးမ်ား တန္းတူ ရရွိေစရန္ လူ႔အခြင့္အေရး ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္ ေနသည္မွာ ပြင္လင္း ျမင္သာမႈ ရွိလာသည္။ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ မွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အားလုံးကုိလည္း ေမတၱာ ေရွ႕ထားျပီး လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ေပးေန သည္မွာလည္း မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ေတြ႔ရွိ ရသည္။


ႏုိင္ငံေတာ္ ေျပာင္းလဲ လာသည္ႏွင့္ အမွ် သတင္းႏွင္ ့ မီဒီယာ အခန္းက႑ သည္လည္း တဖက္တစ္လမ္း မွ ပါဝင္ လာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ယခင္အခါက မီဒီယာ ေလာကတြင္ ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ မ်ား ရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုအခါ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ အျပင္ ျပည္သူႏွင့္ အစုိးရၾကား တြင္ ေပါင္းကူး ကြန္ရက္ သဖြယ္ ျဖစ္လာ သည္ကုိ ယခု လက္ေတြ႕ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္မ်ား တြင္ ေတြ႕ရွိ ရသည္။တခ်ိဳ႕ အခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ တကယ္ လက္ေတြ႕တြင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ လာၾက သည္ကုိလည္း မ်က္ဝါး ထင္ထင္ ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ထုိအထဲမွ ယာဥ္ရပ္နား ေကာက္ခံခ ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ထားသည္မွာ စက္ဘီး(၁ဝဝ)၊ ဆုိင္ကယ္(၂ဝဝ)၊ ကား(၅ဝဝ)ဟု သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ထုိထက္ ပုိေကာက္ခံ ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရျပီး သတင္း မီဒီယာမ်ား က ေဖာ္ျပသျဖင့္ ထုိ ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကုိ တာဝန္ရွိ သူမ်ားက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ မီဒီယာ ဆုိသည္မွာ အစုိးရ၏ လုိအပ္ခ်က္ မွားယြင္း ေနေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ပြင့္လင္း ျမင္သာေအာင္ ေထာက္ျပ ေရးသား ရမည့္အစား အခ်ိဳ႕ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ား သည္ ပုဂိၢဳလ္စြဲ နားက်ည္းမႈ မ်ားကုိ ေရွ႕တန္း တင္၍ ေရးသား ေနၾကသည္ မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိ ေနရသည္။ အခ်ိဳ႕ ဂ်ာနယ္မ်ား တြင္ မိမိတုိ႔၏အတၱ၊ ခံစားခ်က္ မ်ားကုိ ေရွ႕တန္း တင္ျပီး ယခင္ အစုိးရအား နာၾကည္း လာေအာင္ ႏုိင္ငံေရး အရ ျပည္သူေတြ၏ ရင္ထဲသုိ႔ အဆိပ္ေရမ်ား ျဖန္းေန သကဲ့သုိ႔ ရွိေနသည္ ကုိ ထုိလူမ်ား နားလည္ ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ထုိအထဲမွာ တခ်ိဳ႕ လူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္မ်ား ေရာင္းေကာင္းေရး အတြက္ ေရွ႕တန္းတင္ ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရသည္။

ဂ်ာနယ္ ေရးသာသူ စာနယ္ဇင္း သမားမ်ားသည္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾက ျပီး အယ္ဒီတာ အာေဘာ္ ျဖင့္ သမုိင္းေနာက္ခံ ကုိ မသိၾကဘဲ အရမ္း ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရသည္။အမွန္တကယ္ စာေရးသားသူ မ်ားသည္ သမုိင္း ေနာက္ခံ မရွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ စိစစ္ျပီးမွ ဖြင့္ဆုိ ေရးသား သင့္သည္။မိမိ ေရးသားေသာ စာမ်ားတြင္ ျပည္သူလူထု အား မည္သုိ႔ ပ့ံပုိး ႏုိင္သနည္း၊ ျပည္သူလူထု အား မွန္ကန္ေသာ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ား အမွန္တကယ္ ရရွိ ခံစား ႏုိင္မည္လား စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာ စဥ္းစားျပီး လုပ္ေဆာင္ သင့္သည္။

သတင္း ျဖစ္ရင္ ျပီးေရာ ဆုိျပီး လူထုကုိ တင္ျပျခင္းမ်ိဳး၊ မိမိတင္ေသာ သတင္းသည္ သူတစ္ပါးအား သြယ္ဝုိက္ေသာ နည္းျဖင့္ ထိခုိက္ ေစျခင္းမ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားသင့္ ေပသည္။ မိမိ ေရးသားေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိ ထိမိေသာ အေရးအသား မ်ိဳးျဖင့္ ျပည္သူလူထု အား မ်က္စိဖြင့္ နားဖြင့္ ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသင့္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူမ်ား သည္ ယခင္ အစုိးရအား မုန္းတီးစိတ္ ကုိ အေျချပဳကာ ဂ်ာနယ္မ်ား က ထုိ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ အခြင့္ေကာင္း ယူျပီး မ်က္ႏွာဖုံး တြင္ ဓာတ္ပုံ မွတ္တမ္းမ်ား၊ လူထု စိတ္ဝင္စားေအာင္ စကားျပတ္မ်ား၊ သေဘာင္ မ်ားျဖင့္ အဟုတ္ ထင္ေအာင္ ဇာတ္လမ္း ဇာတ္ကြက္မ်ား ဆင္ကာ ေရးသား ထားေသာ ဂ်ာနယ္ မ်ားလည္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။ ထုိျပင္ တခ်ိဳ႕ ဂ်ာနယ္ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဓိက အားထားရာ ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ျပင္သင့္ေၾကာင္း ေျပာဆုိ ေရးသား ထားသည္မ်ား ကုိလည္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိလူမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ဆုိသည္မွာ အဘယ္နည္း၊ မည္သုိ႕ ေပၚေပါက္ လာခဲ့သနည္း ဆုိေသာ အခ်က္အလက္ သမုိင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံမ်ား၊ ျပင္သင့္ သည္ဟု ထင္ျမင္ ယူဆလွ်င္ ျပင္ဆင္သင့္ေသာ အခ်က္အလက္ ဘာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္သည္ မ်ားကုိ အေၾကာင္း ခုိင္လုံ ေအာင္ ေရးသား တင္ျပျခင္း မရွိဘဲ ျပင္သင့္သည္ဟု မ်က္စိစုံမိတ္ ျပီး ေရးသား ေနၾကသည္ မ်ားကုိလည္း ေတြ႕ရွိ ရသည္။ မိမိတုိ႔ ရရွိလာေသာ သတင္းမ်ားသည္ ေဟာေျပာ သတင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထုိ ေဟာေျပာသူကုိ ေသခ်ာစြာ ေမျမန္းျပီးမွ ေရးသား ရမည္။ မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ကလည္း ၾကိဳးစား ဖတ္ရႈ ေလ့လာၿပီး အခ်က္အလက္ ခုိင္လုံမွသာ ျပည္သူကုိ တင္ျပ သင့္ေပသည္။

သုိ႔ေသာ္ သတင္းဂ်ာနယ္ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ ေနၾကသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ ဘယ္သူက ဘယ္ေနရာတြင္ ျပင္ဆင္ရမည္ ဟု ေျပာၾကား သြားပါသည္ဟု ေရးသားျပီး ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လုိ အက်ိဳးရရွိ မည္ကုိ မေဖာ္ျပ သျဖင့္ ျပည္သူမ်ားလည္း မသိရွိရေပ။ သုိ႕ေသာ္ ႏႈတ္တစ္ရာ စာတစ္လုံး ဆုိေသာ စကားအတုိင္း ေျပာပါမ်ား ဖတ္ပါမ်ား လွ်င္ထုိ အခ်က္ေၾကာင့္ ျပင္သင့္သည္ဟု ေပၚေပါက္ လာႏုိင္သည္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိ ေရးသားေသာ အခ်က္အလက္ ေပၚတြင္ တာဝန္ယူ ႏုိင္တာထက္ တကယ္ တန္ဖုိးရွိေသာ သတင္းမ်ိဳးသာ ျပည္သူကုိ ေပးသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳ အပ္ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ေခတ္ ေရစီးေၾကာင္း အရ ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈ ဆုိင္ရာမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ာနယ္၊ စာေစာင္၊ မဂၢဇင္း မ်ားတြင္ လိင္ဆြဲေဆာင္မႈ ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား ေဖာ္ျပမႈ မ်ားကုိ ေတြ႕ရွိလာ ရသည္။ ယေန႔ေခတ္ တြင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္ ေကာက္ေၾကာင္းပုံ ထည္႔မွသာ မဂၢဇင္း ၊ စာေစာင္မ်ား ေရာင္းေကာင္း သည္ဟု ယူဆလာဟန္ ရွိသည္။ တခ်ိဳ႕ က်န္းမာေရး စာေစာင္၊ မဂၢဇင္း၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ နာမည္ၾကီး မင္းသမီး၊ ေမာ္ဒယ္မ်ား၏ လိင္ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ ပုံမ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး ေၾကာ္ျငာ ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ ရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အခ်က္အလက္ကုိ ေဖာ္ျပ ရမည္က အဓိကလား (သုိ႔မဟုတ္) မိမိ က်န္မာေရး ဂ်ာနယ္ ေရာင္းေကာင္းေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေသာ ပုံႏွင့္ ေၾကာ္ျငာ ရမည္က အဓိကလား ျဖစ္လာသည္၊။ သုိ႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းေသာ ျမန္မာ ဝတ္စုံမ်ားျဖင့္ ေၾကာ္ျငာျခင္း မ်ားကုိ မေျပာလုိ ေသာ္လည္း သရုပ္ပ်က္ အဝတ္အစား ဆင္ယင္မႈမ်ား ေၾကာ္ျငာ ေနျခင္းသည္ က မေကာင္းေသာ အျမင္တခုဟု သုံးသပ္ မိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကားေၾကာ္ျငာ မ်ားတြင္လည္း ေဖာ္ရသမွ် အကုန္ ေဖာ္ျပီး ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိ လာရသည္။ ကားက အဓိကလား၊ ဂ်ာနယ္ ေရာင္းေကာင္း ေအာင္က အဓိကလား ဟု ေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္ မိပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယေန႔ လူမႈကြန္ယက္ မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားကုိ လူမႈကြန္ယက္ မွ တစ္ဆင့္ ရယူ လာၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ လာရ ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ လူငယ္မ်ား အသုံးျပဳ ေနၾကသည္႕ Facebook ေပၚတြင္ မဟုတ္မမွန္ သတင္းမ်ား လုပ္ၾကံကာ ဝါဒ ျဖန္႔ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ လာၾကသည္ ကုိေတြ႕ရွိ လာရပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ တကယ္ပင္ျဖစ္ သေယာင္ေယာင္ လုပ္ၾကံ ဝါဒျဖန္႔ေရး သားလာ သည္ကုိေတြ႕ ရွိရ ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ ကုိယ္ပုိင္ မီဒီယာ ဆုိဒ္မ်ား ျပဳလုပ္ျပီး လူမႈကြန္ယက္ ေပၚတြင္ မိမိတုိ႔၏ မီဒီယာ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ေတြ႕သမွ်ကုိ သတင္းလုပ္ကာ ေရးသား ေနၾက သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ သတင္း မီဒီယာမ်ားတြင္ ေရးသား ထားေသာ သတင္းမ်ားကုိ ဖတ္ၿပီး မယုံၾကည္ဘဲ ခုိင္ခုိင္လုံလုံ သိရွိေအာင္ စုံစမ္း ေလ့လာၾကျပီး မွ ယုံၾကည္ သင့္ေၾကာင္း သုံးသပ္ ရပါသည္။ ယေန႔ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ သည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေပၚသုိ႔ သြားေနၿပီး ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံ၏ မီဒီယာ မ်ားသည္ က်ရာ က႑မွ ႏုိင္ငံကုိ မွန္ကန္စြာ ေဖးမ ကူညီၿပီး အတူတကြ ထိန္းေၾကာင္း တည့္မတ္ ေပးသင့္ ပါသည္။ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ မဖြင့္ေသးေသာ မ်က္လုံးမ်ားကုိ အျမင္မ်ား ထက္သန္ လာေအာင္လည္း အလင္းေရာင္ ေပးသင့္ ပါသည္။ မိမိတုိ႔၏ အက်ိဳးစီပြား၊ မေက်နပ္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ အတၱမ်ားကုိ ေရွ႕တန္း မတင္သင့္ေပ။ထုိေၾကာင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာ ေကာင္းမြန္ေသာ မီဒီယာမ်ား ျဖစ္သင့္ ပါသည္ဟု အၾကံျပဳ ေရးသား အပ္ပါသည္။

ေစာစံမင္း

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။