/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Monday, January 27, 2014

.

၂၀၁၄ နွင့္ ျမန္မာ့နိုင္ငံ အေျခအေန၂၀၁၄ ခုနွစ္ အတြင္း စတင္၀င္ေ၇ာက္လာျပီ ဆိုက တည္းက နိုင္ငံေ၇းအေျခအေနမ်ား အလြန္ရႈပ္ေထြး ေနတာ အားလံုးလည္း သိၾကပါတယ္။ ရခိုင္ ျပည္နယ္မွ ခိုး၀င္ဘဂၤလီမ်ား အေရး၊ NLD ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေ၇းမ်ားအတြက္ လူထုစည္းေ၀းပြဲမ်ား ဆက္တုိက္ ျဖစ္ေပၚေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။


ပထမဆံုး ဘဂၤလိီ ေက်းရြာမ်ားအၾကား လွည့္ကင္းေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္း အသတ္ခံရမႈဟာ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ရန္ျငိဳး မဟုတ္ပဲ တာ၀န္အရ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တာဟာ နိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးကို စိန္ေခၚတဲ့ အေနန႕ဲ ဘဂၤလီ မြတ္ဆလင္ေတြရ႕ဲ ေသြးတုိးစမ္း ေစာ္ကားျခင္းသာ ျဖစ္တယ္လို႕ ယူဆရပါတယ္။ ပထမအၾကိမ္ မိတၳီလာျမိဳ႕မွာ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး အရွင္ေသာဘိတ မီးရိႈ႕ သတ္ျဖတ္လိုက္ျခင္းဟာ ဘာသာေရးစိန္ေခၚမႈ ျဖစ္နိုင္သလို ယခု ရဲတပ္ၾကပ္ၾကီး သတ္ျဖတ္ခံရမႈဟာ လံုျခံဳေရးစိန္ေခၚမႈသာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဘဂၤလီမ်ားအေနန႕ဲ စစ္တပ္ကို မစမ္းသပ္ရဲေသးတဲ့အတြက္ နုိင္ငံတြင္းလံုျခံဳေရးတာ၀န္ရွိတဲ့ ရဲ ကို စတင္ စမ္းသပ္တာ ျဖစ္နိုင္ပါတယ္။အစိုးရအဖြ႕ဲအေနန႕ဲ ဒီအေျခအေနကို အျမန္ဆံုးမေျဖရွင္းနိုင္ပဲ ျငိမ္ေန မယ္ ဆိုရင္ ေနာင္တြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ား နွင့္ လံုျခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္န႕ဲ ရဲ မ်ား၏ အသက္အႏၱရာယ္ကိုပင္ ထိပါး ၾကံဳေတြ႕လာနိုင္ေပသည္။

ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကေတာ့ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး။ သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္ ဖြ႕ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆိုတာ လူေတြ ေ၇းဆြဲခဲ့သည့္အတြက္ လိုအပ္တာမ်ား ရွိခဲ့ပါက နိုင္ငံန႕ဲ လူမ်ဳိးအတြက္ လိုအပ္လာတဲ့ ေၾကာင္းအရာေတြကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲနိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါေသးသည္။

သုိ႕ေသာ္ NLD ဥကၠဌ ေဒၚစု မွ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေ၇း ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုေနသည္မွာ ၅၉(စ)ကို ျပင္ဆင္လို၍ ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ္ ၅၉(စ)မွာ ေဒၚစုၾကည္ တစ္ဦးတည္းအတြက္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေနထိုင္ရာ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူဦးေရ အလြန္းမ်ားျပားေသာ နိဳင္ငံေရးအင္အားၾကီး တရုတ္နိုင္ငံ ၊အိႏၵိယနိုင္ငံ တို႕အျပင္ နိုင္ငံနွင့္ မမွ်ေအာင္ လူဦးေရ လွ်ံက်ေနေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံတို႕အၾကား ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာမည့္သူဟာ နိုင္ငံသားစစ္စစ္ျဖစ္ေ၇း၊ တိုင္းတပါးနိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မွီခိုမႈ ကင္းေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ေရးဟာ အလြန္ပင္အေရးပါလွေပသည္။ အကယ္၍ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကိုသာ ဖ်က္ေပးလိုက္ပါက တစ္ခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု၀င္မဟုတ္ေသာ တိုင္းတပါး၏ လက္ပါးေစ တစ္ဦးသာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ ျဖစ္လာပါက ကၽြန္ေတာ္တို႕အားလံုး ကိုယ့္နိုင္ငံမွာေနျပီး သူမ်ား တိုင္းျပည္၏ လက္ေအာက္သို႕ အလိုအေလွ်ာက္ေရာက္ရွိသြားမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပီးလွ်င္ ဖြ႕ဲစည္းပံု ဥပေဒအား ေဒၚစုၾကည္ သမၼတအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္နိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ မွ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကျငာခ်က္ထြက္လာျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ ၏ စည္းမ်ဥ္းကို ေဖာက္ဖ်က္ရာလည္းက်ေနပါသည္။ ၁၉၈၁ခုႏွစ္က ကုလဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္(၃၆/၁၀၃)မွာ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ် သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ႏိုင္ငံအစုအဖြဲ႔မွ် အျခားႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းေရးကိစၥ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေစ၊ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္နည္း လမ္းမည္သည့္ပံုစံျဖင့္ျဖစ္ေစ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မရွိေစရဆိုတာ ပါတယ္ဗ်။ 

ကုလသမဂၢအျမဲတမ္းအဖြ႕ဲ၀င္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံျဖစ္ပါလ်က္ ဒီလို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းခ်ဳိးေဖာက္တာဟာ သူတို႕ရ႕ဲ နိုင္ငံေ၇းတိုက္ခိုက္မႈ ဆိုတာသိသာေစပါတယ္။ ၎တို႕ နိုင္ငံသား၏ ဇနီး သမၼတျဖစ္လာပါက ၎တို႕အေနနွင့္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ လိုသလို ၾကိဳးကိုင္ေဆာင္ရြက္လာနိုင္သလို ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဗယ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ထားျခင္းက ကုလသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရးကို ဗန္းျပျပီး ျမန္မာနိဳင္ငံအတြင္း ဘာသာေရး လူမ်ဳိးေရး အထိကရုန္းမ်ားျဖစ္လာေအာင္ ၾကိဳးစားျခင္းျဖစ္နိုင္သည္။ ျဗိတိန္ အေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအား နွစ္ေပါင္း ၁၀၀ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့စဥ္ကတည္း ကေတာင္တန္းေျမျပန္႕ ခြဲျခား ျပီးေသြးထိုးခဲ့တာကို ၾကည့္ရင္ သိနိုင္ပါတယ္။လြတ္လပ္ေရးရစဥ္ကတည္းက စျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမ်ား မရေအာင္ အျမဲတမ္းေသြးထိုးေနခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနန႕ဲ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျပည္သူေတြ နားလည္မႈ ၊ယံုၾကည္မႈ လြန္ကဲေနတာေတြ ကို ေတြ႕ရ ေတာ့ နိုင္ငံအတြက္ စိုးရိမ္မိပါတယ္။ အေမစု သမၼတ ျဖစ္ရင္ တို႕လယ္သမားေတြ ၾကီးပြားခ်မ္းသာျပီေဟ့ တဲ့။ ဒုတိယ ဘုရားသခင္တဲ့။ သဘာ၀ က်က်ပဲ ေတြးၾကည့္ၾကပါ။ လူတစ္ဦး ေခါင္းေဆာင္ လုပ္တာန႕ဲ က်န္တဲ့ သူေတြ ခ်မ္းသာနိုင္ပီလား။ အေနာက္နိုင္ငံမ်ား၏ စီပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈ ဆက္လက္တည္ရွိေနပါဦးဟု ေျပာခဲ့တာ ဘယ္သူလဲ။ လက္ေတြ႕ နိုင္ငံေကာင္းစားဖို႕ ဘာမွ မလုပ္ရေသးပဲ အေျပာႏွင့္ ပင္ နိုင္ငံ ခ်စ္ေနတာ ေလာက္ေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစ ကေလးပင္ ခ်စ္တယ္လို႕ ေျပာတတ္ပါသည္။ ဘယ္သူ နိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ပဲ လုပ္လုပ္ မိမိကိုယ္တိုင္မွ အလုပ္မလုပ္လွ်င္ ထမင္းစားစရာ ရွိပါ့မလား ၊ခ်မ္းသာ ပါ့မလား ။ကၽြန္ေတာ္တို႕ ညီအကို ေမာင္နွမ မ်ား စဥ္းစားၾကပါ။ေတြးေခၚ ေလ့လာၾကပါ။ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ ၾကပါ။


ျမန္မာနိုင္ငံတကယ္သာ တိုးတက္ခ်မ္းသာေစခ်င္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တေတြ စည္းလံုးၾကဖို႕လိုပါသည္။ ၾကိဳးစားၾကဖို႕ လိုပါသည္။ ပညာတတ္ၾကဖို႕လိုပါသည္။ ကၽြန္စိတ္ေတြ ေဖ်ာက္ဖို႕လိုပါသည္။ အနစ္နာခံၾက ဖို႕ လိုပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္စကားမဟုတ္ပါ။

ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေ၇းေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့တဲ့ မွတ္သားဖြယ္၇ာ စကားစုေလးပါ။

ငါ႔ႏုိင္ငံငါ႔ဘာသာအတြက္

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။