/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Wednesday, January 15, 2014

.

ျမန္မာႏိ္ုင္ငံ၏ေရရွည္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ စစ္တပ္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အေရးပါ(12 Jan 2014 ရက္စြဲပါ Huffington Post မွ Hungo Swire ေရးသားေသာ Military Reform is crucial for lasting change in Burma ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

(Hungo Swire သည္ ႏုိင္ငံျခားေရး႐ံုးဝန္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္)


ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို အားအေကာင္းဆံုး ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားတြင္ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို အခ်က္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်ိတ္အဆက္ရွိသူမ်ား၊ ရာစုႏွစ္ တစ္ဝက္ခန္႔ အာဏာရွင္၏ ဖိႏွိပ္မႈခံရေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ခံစားရသည့္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စာနာမႈရွိ လာသူမ်ားကို စြမ္းအားမ်ားေပးပါသည္။

သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရရာမႈမရွိေသးေသာ္လည္း ႀကိဳဆိုရမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးမ်ား စတင္လာခဲ့ပါသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ လူထု ရပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ျပန္လည္ရရွိလာပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရွိလာပါသည္။ ကၽြႏ္ပ္တို႔သည္ ေလးနက္၍ သမိုင္းေၾကာင္းအရ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ တိုင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစိုးရေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သေႏၵ တည္စလႊတ္ေတာ္စနစ္ အေျခက်ေစရန္ တို႔တြင္အားေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဤတိုးတက္မႈမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မ်ားစြာႀကိဳဆိုခဲ့ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာရွိေနပါေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီသို႔ အရွိန္အဟုန္ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး စိုးရိမ္ရမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ေတာ့လိုပါသည္။ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပါဝင္ဦးစီးဦးေဆာင္လုပ္ခ့ဲေသာ ႏုိဝင္ဘာလက ကုလသမဂၢ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ ၿပီး ျမန္မာျပည္သူမ်ားကလည္း ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။

ဤတြင္ အေရးႀကီးလွေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွာ စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ သည္တုိင္းျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္နီးပါး အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ၿပီး ယခုထိလည္း အာဏာအမ်ားစု ၎ထံတြင္ ရွိေနပါ သည္။ ယခုအခါ စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးမွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားဝင္ရွိေနၿပီး၊ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေန ခ်ိန္တြင္ ပိုမို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ျငင္းခံေနမႈမ်ားကို ညႊန္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္၏ အေ႐ြးခ်ယ္ခံမဟုတ္ေသာ ၂၅% သည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈမွန္သမွ်ကို ဗီတိုသံုးပိုင္ခြင့္ ရွိေနပါ သည္။ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံမႈမရွိပဲ ႏုိင္ငံသားအိမ္ေထာင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ကေလးရွိသူ သမၼတျဖစ္ရန္ ပိတ္ပင္ ထားမႈကို ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အၿပီးတြင္ သမၼတျဖစ္ လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဖက္မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ယံုၾကည္သည္မွာ ျမန္မာစစ္တပ္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတြင္ ၎၏ အပိုင္းကိုသာပါဝင္ကျပႏုိင္ေရးကို အားေပးရန္မိမိတို႔ဖက္မွစ၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးမွ ေနာက္ဆုတ္ရန္၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈကို လက္ခံရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေသာ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကလည္း ထိုနယ္ပယ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံထားပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကဲ့သို႔ပင္ သူမကလည္း စစ္တပ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဆံုးအျဖတ္ျပဳႏုိင္ေသာ က႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ စစ္တပ္ကို ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ မဆိုင္ေသာ ေလးစားဖြယ္ေကာင္းေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္း အျဖစ္တစ္ျဖည္းျဖည္း ျမင္လိုၾကပါသည္။ သူမက ယံုၾကည္သည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႕အဆင့္ စစ္တပ္မ်ား ရွိျခင္းေၾကာင္း အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ သူမ ကိုယ္တိုင္ကပင္ စစ္သံမွဴးတစ္ဦး ခန္႔ထား ေရးကို တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ု္ပ္တို႔ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလက ဆင္းဟတ္ေတာ္ဝင္ စစ္တပ္ အကယ္ဒမီ သို႔ ဖိတ္ၾကား၍ ၿဗိတိန္၏ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ေပးမႈမ်ားကို ျပသခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အခ်က္္မ်ားကို မွတ္သားထားျခင္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အရပ္သားႏွင့္ စစ္တပ္ မ်ားအား ဒီမိုကေရစီတြင္ စစ္တပ္၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေပးသင္တန္း ယခုအပတ္တြင္ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခု သင္တန္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္အတြင္း ၿဗိတိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ေပး ေသာ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းျပပါရေစ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုကဲ့သို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ သံတမန္ မ်ား သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ခဲ့ပါသည္။

ယခု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေပးေသာ သင္တန္းသည္ စစ္ေျမျပင္အတြက္ ေလ့က်င့္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သို႔ တိုက္ခိုက္ရ မည္ ဆိုသည္မ်ား ပါဝင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ပို႔ခ်မည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ပဋိပကၡမ်ား၏ မဟာ ဗ်ဴဟာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသြင္ျပင္ လကၡဏာမ်ား၊ စစ္တပ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အရပ္သားႀကီးၾကပ္မႈႏွင့္ အင္အား အသံုးျပဳမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စစ္တပ္ကို အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ထားရွိေရး၊ စစ္တပ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ပို႔ခ်မႈသည္ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ခက္ခဲစြာ အသြင္ကူးေျပာင္းရေသာ တိုင္းျပည္မ်ားအတြက္ စီမံေရးဆြဲ ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္က ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ မည္သို႔ အေကာင္းဆံုး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ မည္ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားထား ပါသည္။ ႏုနယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မေရရာေသာ တုိင္းျပည္မ်ားမွ သင္တန္းသားမ်ား ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဤပို႔ခ်မႈမွ မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ် သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မထားရွိပဲ လုပ္ကိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ သတိႏွင့္ ေရွ႕ဆက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အီးယူ၏ လက္နက္မေရာင္း ဝယ္ရန္ ကန္႔သတ္ခ်က္မွာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ၎တို႔၏ စစ္မွန္ေသာ သံဓိဌာန္ မ်ားကို ျပသရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကေလးစစ္သား အသံုးျပဳမႈ၊ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေရး အပါအဝင္ ကိစၥရပ္ မ်ားကို ၎တို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြား မည္ျဖစ္ပါသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား ရပ္ဆိုင္းေရးမွာ ႏိုင္ငံျခား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဤျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္ မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔သည္ ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ တရားဝင္ခရီးတြင္ ဤကိစၥမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ၏ ေရရွည္အေျပာင္းအလဲအတြက္ ေထာက္ခံကူညီရန္ ကတိျပဳထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း တန္ဖိုးအမွန္ မ်ားကို ပို႔ခ်ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ အေရးပါေသာ အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ တန္ဖိုးအမွန္ မ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး၏ အုတ္ျမစ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ အဓြန္႔ရွည္ေရးတို႔ ပါဝင္ၿပီး၊ ထိုသို႔ေသာ တန္ဖိုး ရွိေသာ အစိုးရမ်ား ျမန္မာလူထုႏွင့္ ထိုက္တန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။