/*FB*/
/*FB*/
ၾကြေရာက္လာသူအေပါင္း ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Thursday, January 23, 2014

.

တပ္မေတာ္ ႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တပ္မေတာ္သည္ စတင္ဖြဲ႔စည္း ကတည္းက “ လြတ္လပ္ေရးသည္ ပထမ ၊ လြတ္လပ္ေရး သည္ ဒုတိယ ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္ တတိယ ” ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ အဓိက တိုက္ပြဲ၀င္ ခဲ႔ၾကသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတဲ႔ တိုင္းျပည္ ခ်စ္စိတ္ ၊ ႏိုင္ငံ ခ်စ္စိတ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ခဲ႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အၿမဲတမ္း ေရွးရႈ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ တပ္မေတာ္မွ အမိျမန္မာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ ခိုင္မာေစရန္ အတြက္ အၿမဲ အသင့္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။


တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ အတြက္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ ( ၾကည္း/ ေရ/ ေလ) လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ကို အဓိက တာ၀န္ယူ ထားကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ၌ ပါရွိသည့္ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္မ်ား ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး ၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး စေသာ အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္မ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စု တစ္ခု ႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ခု အဓြန္႔ရွည္ၾကာ တည္တံ့ ေနေစရန္မွာ ျပည္ေထာင္စု အတြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရး သည္ အဓိက ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရး အတြက္ တပ္မေတာ္ အား တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုျဖင့္ တေပါင္းတည္း ဖြဲ႔စည္း ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ခန္႔အပ္ တာ၀န္ေပး ရာတြင္လည္း အရည္အခ်င္း ကိုလိုက္၍ ရာထူး တာ၀န္မ်ား တိုးျမွင့္ ေပးခဲ႔သည္။ လူမ်ိဳးအရ ခြဲျခားမႈမရွိ။ တပ္မေတာ္သည္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး အတြက္ပင္ ျဖစ္သည္။ အႏၲရာယ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ရန္ အတြက္ ေျမျပန္႔မွသာ ေပၚေပါက္ လာမည္မဟုတ္ ၊ ေတာင္ေပၚႏွင့္ နယ္ျခားေဒသ အားလံုး တြင္လည္း ေပၚေပါက္ လာတတ္ ေပသည္။ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညႊတ္မႈ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ျပည္သူ အတူရွိမႈ သည္ ႏိုင္ငံ၏ မရွိလွ်င္ မျဖစ္ေသာ အင္အားႀကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

“ရဲေဘာ္တိုင္း သည္ တုိင္းျပည္ အတြက္ ျဖစ္ေစရမည္ ၊ တုိင္းျပည္သည္ ရဲေဘာ္အတြက္ မျဖစ္ေစရ ” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က မွာၾကား ခဲ႔သည္။ ထုိနည္းတူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္း ကလည္း သူ၏ စစ္မႈထမ္းသက္ အႏွစ္ ၃၀ ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ သက္တမ္း ၂၅ ႏွစ္အတြင္း ထိုရည္မွန္းခ်က္ ကို မျပတ္ ထားရွိခဲ႔သည္။ တပ္မေတာ္ သည္ လူတန္းစား တစ္ရပ္ မျဖစ္ေစရ ၊ တာ၀န္ တစ္ရပ္သာ ျဖစ္ေစရမည္။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း အဖြဲ႔သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူႏွင့္ မကင္းကြာေသာ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကို မျပတ္ေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ရမည္။ စစ္၀ါဒ မရွိေစရ။ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ျခင္း သည္ ျပည္သူတို႔ကပါ လိုအပ္သလို အေလ့က် တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံသား တာ၀န္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေစအပ္သည္။ သို႔မွသာ အရြယ္ေရာက္သူ ေယာက္်ား ၊ မိန္းမတိုင္း ရဲေဘာ္ျဖစ္မည္။ ျပည္သူတုိင္း ရဲေဘာ္ ျဖစ္မည္။ ရဲေဘာ္တိုင္း ျပည္သူ ျဖစ္သည္။ ဤ ဦးတည္ခ်က္ ကို တပ္မေတာ္သည္ မ်က္ေျခမျပတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီး ဤခံယူ ခ်က္ကို ဘယ္ေသာ အခါကမွ် အေမ့ မခံခဲ႔ပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ရန္ အတြက္ အထူး လိုအပ္ခ်က္မွာ ေလ့က်င့္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ေလ့က်င့္သား မျပည့္၀လွ်င္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စစ္ေျမျပင္တြင္ ေနရ ၊ ထုိင္ရ ၊ တိုက္ခိုက္ရ သည့္ စစ္သား ၊ စစ္ဗိုလ္တို႔အား စည္းကမ္း ေစာင့္ထိန္းေစရန္ မလြယ္လွပါ။ ေန႔ျမင္ ညေပ်ာက္ ရသည့္ဘ၀ အလြန္ စိတ္ခိုင္မွသာ သီလၿမဲၿမံ သည္။ စိတ္မခိုင္လွ်င္ ထင္ရာျမင္ရာ လုပ္ျခင္းမ်ား ျပဳမူလိမ့္မည္။ မူးယစ္ ေသာက္စား ၊ သူ႔အိမ္ရာ က်ဴးလြန္ ၊ ေသြးဆာ ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း ဘက္သို႔ ယိမ္းညႊတ္ခ်င္ လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒါေတြကို အၿမဲမျပတ္ သတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ခဲ့ရသည္။ ဆိုဆံုးမ ၊ တားျမစ္ ၊ အေရးယူ ခဲ႔ရသည္။ စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္လွ်င္ ရဲေဘာ္ ၊ အရာရွိႀကီး ငယ္မေရြး ထိုက္သင့္ေသာ အျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံ ေစရသည္။ အာဏာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ တာ၀န္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ ၾကရသည့္ အခါ အနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ကာ နား၀င္ခ်ိဳေသာ စကားကိုဆို ၊ ႀကိဳက္တတ္ ေသာ အစာကိုေကၽြး ၊ သူတို႔ အလိုက် လုပ္ေဆာင္ ေစရန္ ပရိယာယ္ ဆင္ျခင္းမ်ိဳးကို ျမင္တတ္ေစ ၊ တားျမစ္ တတ္ေစ ၊ အထူး သတိထားၾက ဟု မွာၾကား ထားသည္။

ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္သား ပီသ၏လား ၊ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္သား ၏ သီလ ျပည့္၀ခိုင္မာ ၏လားဟု မိမိကိုယ္ မိမိ မျပတ္ စစ္ေဆး ၾကရမည္။ မိမိႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရေသာ ျပည္သူ တစ္ဦးသည္ ၾကည္ျဖဴ ရႊင္ၿပံဳး သည္လား (သို႔မဟုတ္) မၾကည္မလင္ ၿငိဳညင္သည္လား သတိျပဳပါ။ ျပည္သူသည္ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ကို အားကိုးသည္။ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ သည္လည္း ျပည္သူ႔ထံမွ အားယူသည္။ တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ အၿမဲၾကည္ျဖဴ ေစရမည္။ ျပည္သူႏွင့္ တပ္မေတာ္ ကင္းကြာၾကလွ်င္ ရန္သူအတြက္ အားျဖစ္ေစသည္ ကို အၿမဲ ထာ၀စဥ္ အထူး သတိထား ၾကရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တပ္မေတာ္သည္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ား ကဲ့သို႔ ေၾကးစား တပ္မေတာ္ ၊ အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္ အမ်ိဳးအစား မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ သီးသန္႔ ဖြဲ႔စည္း ထားေသာ မ်ိဳးခ်စ္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးေရးကို အေလးမေပး ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုသာ သစၥာထားသည့္ ကရင္ တိုင္းရင္းသား အခ်ိဳ႕ ရွိၾကသည္။ ဗိုလ္မွဴး ကယ္ဗင္အို လို ပုဂၢိဳလ္ဆိုလွ်င္ “ ငါ့ ဘာသာေရးက ေမတၲာပြား ရမည္ ဆိုသည္ ၊ ငါႏွင့္ ငါ့မိသားစုအား ထမင္းေကၽြး သည္ကား ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္သည္။ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဖ်က္ဆီးသည့္ အလုပ္ကို ငါမလုပ္ ” ဟု ဆိုခဲ႔သည္။ ကမာၻေပၚရွိ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ မိမိ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ဖုိ႔ အတြက္ တပ္မေတာ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းထား ၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္မွာ “ အင္အား ေတာင့္တင္း ခိုင္မာၿပီး စြမ္းရည္ ထက္ျမက္ေသာ ေခတ္မီ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ ” ဟု ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္ အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားမ်ား သည္လည္း ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ား ႏွင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထား၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး အဓြန္႔ရွည္ၾကာ တည္တံေစရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိဖို႔ လိုအပ္သည္။

ထိုသို႔ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ကို ကာကြယ္ေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး တာ၀န္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အတြက္ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိဖို႔ တပ္မေတာ္သား မ်ားတြင္ သာမက ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားမွာ ပါ တာ၀န္ရွိသည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီး ထာ၀စဥ္ တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲၿပီး အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး တာ၀န္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းေဆာင္ ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။ 

(လြင္မုိးဦး)

Credit : ျပည္ခ်စ္သား

No comments:

Post a Comment

မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာေရးသားႏိုင္ပါသည္။
ဘမ္းမည္မဟုတ္ပါ။